Voorwaarden voor deelname aan BragonjeSports Voetbal Academie

 • 01.Deze voorwaarden zijn van toepassing op de door BragonjeSports Voetbal Acadmie Regio Amstelland, gevestigd te Uithoorn aan het adres Buizerd 6, (hierna:BragonjeSports) georganiseerde voetbal-en/of keeperstrainingen en voetbalkampen.
 • 02.Aanmelding voor deelname aan de Voetbal Academie of de voetbal 3 of 5–daagse voor jongens en meisjes vindt plaats middels het invullen en versturen van de desbetreffende digitale inschrijfformulieren op de website www.bragonjesports.nl .
 • 03.Een deelnemer dient minimaal 5 en maximaal 13 jaar oud te zijn voor de voetbal-en/of keepers Academie of de voetbalweek.
 • 04.Ieder digitaal inschrijfformulier dient met toestemming van de ouders en/of verzorger(s) van de deelnemer te zijn ingevuld en verzonden.
 • 05.Door het versturen van het digitale inschrijfformulier, verklaart de deelnemer (alsmede de ouder/verzorger) zich expliciet akkoord met de toepasselijkheid van deze deelnamevoorwaarden.
 • 06.Aanmelding voor deelname vindt plaats voor de gehele periode van 10 lessen voor de Acadmie of de voetbal 3/5-daagse.
 • 07.De voetbal- en/of keeperstrainingen bestaan per periode uit 10 lessen van ieder 75 minuten, waarbij de tijdsindeling mede afhankelijk is van het aantal deelnemers per leeftijd.
 • 08.. Voor deelname aan de voetbal 5-daagse trainingen zijn de kosten Euro 240,= per deelnemer, voor de 3-daagse is dit 140
 • 09.Bij voortijdige en/of tussentijdse afmelding van de zijde van de deelnemer vindt geen restitutie van lesgeld plaats. Bij foutieve inschrijving van deelnemer(s) zal er Euro 50,00 administratiekosten in rekening worden gebracht/verrekend.
 • 10.Indeling van deelnemers in de verschillende leeftijdsgroepen vindt plaats op volgorde van ontvangst van inschrijving. BragonjeSports heeft het recht van voornoemde wijze van plaatsing af te wijken.
 • 11. Na inschrijving wordt er een factuur verstuurd met een betalingsverzoek. Er dient voor aanvang van de eerste training betaald te zijn. Anders geen deelname. Betaal op tijd !!!
 • 12.De activiteiten met betrekking tot de voetbal- en/of keeperstrainingen vinden plaats onder leiding van ervaren en door de KNVB gekwalificeerde gediplomeerde trainers en door ons geselecteerde ervaren begeleiders. BragonjeSports is echter niet aansprakelijk voor eventuele (gevolgen van) lichamelijk- of materieel letsel, voortvloeiende uit de door BragonjeSports geboden activiteiten. Het deelnemen aan alle door BragonjeSports aangeboden activiteiten geschiedt geheel op eigen risico.
 • 13.De activiteiten met betrekking tot de voetbal 3 of 5-daagse vindt plaats op de velden van Sporting Martinus in Amstelveen. BragonjeSports is gast bij de vereniging. Dit houdt in dat de jeugdspeler zich correct dient te gedragen, zowel binnen als buiten het veld. Bij het niet naleven van dit gedrag kan de jeugdspeler geschorst of verwijderd worden van de voetbalschool of de voetbal 3 of 5-daagse Indien door overmacht en/of extreme weersomstandigheden en/of andere onvoorziene bijzondere omstandigheden de voetbal- en/of keeperstrainingen geen doorgang kunnen vinden, zullen deze trainingen daar waar mogelijk worden ingehaald. Alsdan vindt er echter geen restitutie van lesgeld plaats.
 • 14.Iedere deelnemer dient zelf voor passende kleding en schoeisel zonder afschroefbare noppen zorg te dragen.
 • 15.Bij ziekte of een andere reden van afwezigheid dient een deelnemer zich tijdig en voorafgaand aan de desbetreffende training via een e-mail af te melden bij BragonjeSports. (E-mail adres is : mail@bragonjesports.nl).
 • 16.In gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, beslist het bestuur van BragonjeSports.
 • 17.BragonjeSports is gerechtigd naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving deze voorwaarden gedurende de looptijd te wijzigen of aan te passen, indien de omstandigheden dit met zich meebrengen, zonder dat BragonjeSports daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van schade gehouden is jegens de deelnemer(s). Wijziging of aanpassing van de voorwaarden en staking, wijziging of aanpassing van de voetbal- en/of keeperstrainingen, zal door BragonjeSports bekend gemaakt worden via de website www.bragonjesports.nl .
 • 18.Al het beeldmateriaal (bewegend en stilstaand) dat door BragonjeSports tijdens trainingen gemaakt wordt mogen voor promotionele doeleinden gebruikt worden.
 • 19.Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen voortvloeiende uit de voorwaarden dienen te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amstelveen.
Home